FőoldalStratégiakutató IntézetPublikációkElőadásokPartnerekLinkekKapcsolatok
  A Stratégiakutató Intézet Metaelmélet -Metafilozófia kutatócsoportjának portálja  
 
 
Figyelem
Kutatócsoport
Tanulmányok
Fejlesztések
Konferencia 2008
Fórum
Hírek
Szerkesztőség
Új tanulmányok
 

 


 

MAJOR GYÖNGYI

A tudomány tárgyából áldozattá vált valóság

A tanulmány célja a civilizáció létezés-modelljének fenntarthatatlanságát saját, kizárólagos azonosságlogikája életképtelenségének összefüggésrendszerében tárgyalni; a tagadást és rombolást a modern civilizáció lételemeként értelmezve, cáfolni azon elképzelés értelmességét és fenn-tarthatóságát, hogy "minden társadalom azon a soha véget nem szakadó vállalkozáson dolgozik, hogy fölépítsen egy emberileg értelmes világot" Mindenek előtt tehát annak hangsúlyozása a cél, hogy az a problémahalmaz, amely a globális világ képében ölt testet, lényegileg átláthatatlan marad, ráadásul fejlődésként értelmeződik egészen addig, amíg az A=A tagadásközpontú azonosságlogika evidenciáinak fogságából ki nem szabadul a figyelem, amely evidenciák mentén pedig éppen felhalmozódott a globalitás leküzdhetetlenné vált problémahalmaza...

A tanulmány letöltéséhez kattintson ide>>>


DIENES ISTVÁN

Stratégiakutató Intézet
Tudatkutatási és elméleti fizikai csoport

 

Tudat-Holomátrix elv - kvantált dimenzió mechanika

Absztrakt

A lejen írásban a tudat egyszerű fogalmi posztulálását követően próbálkozást teszünk egy új egyesítő fogalom a tudat-holomátrix megadására, mellyel a valóság és az azt észlelő és értelmező emberi tudatosság összetett rendszerét és annak dinamikáját írhatjuk le, mint kategória. Ez pedig a tudatosságot felmutatni képes összetett rendszerek szabatosabb definícióját, és az ilyen rendszereknél jelentkező, a tudat/anyag közötti dualitás látszólagosságát, illetve megjelenésének okát világítja meg előttünk...

A tanulmány letöltéséhez kattintson ide>>>


Dr. BAK SÁNDOR

A metaelmélet pillérei, visszatérő ösvényei és a létezés térhálói
/ tézisek, sajátos megközelítés/

Első Pillér

A.

Metaelméleti bevezetés, áttekintés és összegzés

A metaelmélet alappozíciója: válaszkeresés a valóság teljességére, a megismerés visszatérő ösvényeire, a létezés térhálóira, valamint rákérdezés és a lehetséges válaszkörvonalak felrajzolása a metavalóság és a metatudat viszonyában.

...

Ám ma már lassan minden területen érződik az átfogó tudat-, és a sokértékes logikai elmélet hiánya, valamint a tényleges mindenségelmélet, az egyesített / nem csak fizikai / elmélet, a teljes metaelmélet...

A tanulmány letöltéséhez kattintson ide>>>


TAKÁTS PÉTER

Gondolatok a spirituális gazdaságról
Az organikus gazdaság

1. A modern közgazdaságtan és a pénzhit problémái:

Nehéz feladatra vállalkozik az ember, ha társadalmi és gazdasági kérdésekril beszél, különösen akkor, ha ezeket spirituális szempontok alapján igyekszik megtenni. Ugyanis a XXI. század kóros és káros jelenségei mögött olyan jól meghatározható és jól felismerheti téves gondolatok és ideológiák vannak, melyek ma alapjaiban határozzák meg a gazdaság mőködését.
Ezek a múlt században keletkezett gazdasági és pénzügyi elméletek az idi múlásával és sikertelenségük egyre nyilvánvalóbbá válásával szépen lassan dogmákká alakultak át és ma alapvetien ezek meghatározzák gazdasági és pénzügyi életünk gyenge teljesítményét és probléma megoldó képességének hiányát is. ...

A tanulmány letöltéséhez kattintson ide>>>


Dr. HÉJJAS ISTVÁN

Tudatosság és értelem az Univerzumban

 J. E. Lovelock GAIA elmélete [20] szerint a földi bioszféra önszabályozó rendszerként működik, és az élet szempontjából optimalizálja és stabilizálja a környezeti feltételeket. Az egyes élőlények szerepe ebben a rendszerben hasonló egy élő szervezet sejtjeihez. Nem túlzás ezért a Földet élő bolygónak nevezni.
Kérdés, hogy ha a Föld valóban él, rendelkezhet-e tudatos intelligenciával. Kérdés az is, hogy hasonló értelemben tekinthetjük-e az egész világegyetemet élőnek. ...

A tanulmány letöltéséhez kattintson ide>>>


Dienes István

Stratégiakutató Intézet
Tudatkutatási és elméleti fizikai csoport

A kvantumos szerkezetű agy
és a topológikus tudat

A kvantummechanika felfedezése óta nagyon sok tudós felvetette már a kérdést, hogy vajon a kvantumvilág törvényszerűségei szerephez jutnak-e az agy működésében? S ha igen, akkor az agy lehetséges kvantumelmélete révén közelebb juthatunk-e a tudatosság kérdésének megválaszolásához? ...

http://www.inco.hu

A tanulmány letöltéséhez kattintson ide>>>


Dienes István

A kvantumteleportációtól a valós teleportációig

Ezen írás célja: tömören szemügyre venni, hogy a ma már általánosnak mondható kvantumteleportációs eljárást hogyan próbálják meg a fizikusok kiterjeszteni összetett atomi struktúrák kvantuminformációjának teleportáció révén történő továbbítására. Majd kicsit szabadjára engedve fantáziánkat megpróbáljuk felvázolni, miként lehetne megvalósítani makroszkopikus objektumok valós teleportációját. Először azonban nézzük meg a kvantumteleportáció általános mechanizmusát.

Rövidesen megjelenik az ÁT - Áram és Technológia c. újságban (most anyagi
okok miatt szünetel)

A tanulmány letöltéséhez kattintson ide>>>


Dunkel Nepomuk Norbert

Vázlatok a zeneterápiához

(A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zeneterápiai kurzusának anyaga)

Szia! Gyere velem, ezúttal egy spéci koncertre. Ezen a koncerten az
idegsejtek kisülései adják a zenei mintát: gondolatok szimfóniájára hívlak.
Biztosíthatlak, hogy sokszínű lesz, mert a zeneterápia tudományközi terület,
ennek köszönhetően igen változatos és üdítő. Tuti, hogy ez nem
szakbarbarizmus, és nem unalmas. Gondolj bele: kinek ne lenne lelke? Lelki
dolgai, élethelyzettel járó problémái? S ki ne hallgatna zenét?

A tanulmány letöltéséhez kattintson ide>>>


Hankiss Elemér

Fordulópont? Igen is, meg nem is. Annyiban igen, hogy minden valószínűség szerint fontos, esetleg világtörténelmi jelentőségű fordulat játszódik le napjainkban. Annyiban viszont nem, hogy nem szeptember 11-én fordult, recsegve-ropogva, új irányba a világ. Ahogy a XVIII. század végén sem egyetlen nap zajlott le a fordulat. 1789. július 14-én a Bastille lerombolása rendkívül fontos és később szimbolikussá vált esemény volt, de az a nagy átalakulásfolyamat, amelyet pontatlanul Francia Forradalomnak szokás nevezni, már évtizedekkel korábban kezdődött, és július 14. után is évtizedeken át futott tovább. Voltak, akik már évekkel, évtizedekkel korábban megsejtették és jelezték a kibontakozó változásokat.
De a túlnyomó többség - politikusok, gondolkodók és hétköznapi polgárok egyaránt - vakok voltak és süketek. Nem látták meg, és nem hallották meg a változásfolyamatnak azokat a jeleit, amelyek később, a jövőből visszatekintve olyan nyilvánvalóknak látszottak s látszanak.

A tanulmány letöltéséhez kattintson ide>>>


Dr. Héjjas István:

Kölcsönhatások az emberi tudat
és a kvantumfizikai jelenségek között

A 20. század elején jelentős fordulat következett be a fizikában. Albert Einstein megalkotta a relativitáselmélet két változatát, Max Planck bevezette a fizikába a kvantum fogalmát, Niels Bohr kidolgozta az első gyakorlatban is használható atommodellt, majd Erwin Schrödinger és Werner Heisenberg felállította a kvantummechanika matematikai modelljeit.

A tanulmány letöltéséhez kattintson ide>>>


Kamarás István

Emberismeret

(az ember tanítását szolgáló magyarországi pedagógiai innováció)

1. Világunk emberkép-kínálata és a mi emberképünk

1.1. Az ember egyéb, mint.

Nem csak a reklámokból, a politikai nyilatkozatokból és az élménykultúra tömegtermékeiből, hanem igen gyakran a tankönyvekből, a tantervekből, a tudományos közleményekből, a bírósági döntésekből és a templomi igehirdetésből is olyan emberkép olvasható ki, melyek erőteljesen redukált emberképek rész- és féligazságaira épülnek. ...

A tanulmány letöltéséhez kattintson ide>>>


László András

A spiritualitás és az üzleti élet kapcsolata

A húsz legjobb könyv

1. Danah Zohar - Dr. Ian Marshall: SQ Spiritual Intelligence - The Ultimate Intelligence, Bloomsbury Kiadó, 2000, 324 oldal.

A minőség, mely szétfeszíti, s kitágítja a korlátokat. A hagyományos intelligenciatesztek felmérik erődet s gondolkodási képességedet. Ahhoz, hogy saját s mások érzelmeit megismerjed, érzelmi intelligenciára van szükség. ...

A tanulmány letöltéséhez kattintson ide>>>


Major Gyöngyi

Megérinthető-e a szivárvány?

"Teljesen új társadalmak épülnek manapság. Nem láthatod őket, csak a számítógéped képernyőjén. Nem látogathatsz el közéjük, csupán a billentyűzeteden keresztül. Úthálózatuk drótokból és fénykábelekből áll, beszédüket egyesek és nullások sorozata továbbítja. Mégis, a kibervilágnak ezek a közösségei ugyanolyan valóságosak, és ugyanúgy vibrálnak, mint azok, amelyeket a földgömbön vagy a térképen lehet találni. Valódi emberek vannak a túloldalon, a monitorok mögött. És felszabadulván a fizikai korlátoktól, ezek az emberek összetartó és hatékony közösségek új típusait fejlesztgetik."

A tanulmány letöltéséhez kattintson ide>>>


Miski Zoltán

Világlát(om)ás

Miért vagyok itt?

Vannak dolgok, melyek akkor is megtörténnek velünk, amikor nem akarjuk. Felvetődhet, hogy akarjuk-e, hogy sodorjon a sorsunk vagy inkább (csakazértis) ellenálljunk annak, ami úgyis ránk vár. Sőt megvár. Hiszem például, hogy...

A tanulmány letöltéséhez kattintson ide>>>


Szász Ilma

Elérhető tudatfokozataink
a hinajána buddhizmus, a hinduizmus,
a kereszténység,
a kabbala és a szufizmus szerint

Félős idegen vagyok egy világban
Mit nem én csináltam

Égnek és földnek ugyanaz a gyökere
A Világ minden dolga és én ugyanabból vagyunk

(Zen versikék az ego-tudatról, ill. az egységtudatról)

"Mélységes mély a multnak kútja"-a nagy hagyományok mélyreható felvilágosítást adnak az emberi tudat lehetséges perspektívái vonatkozásában. Ezekhez fordulok most, hogy a korunkban burjánzó elméletek sokaságában egy egyszerűbb, világosabb vonulatot láthassunk meg. A New Age ui. egyben egy Új tudatosság (New Consciousnes) mozgalom is. Ijesztő...

A tanulmány megtekinthető a http://www.inco.hu/inco9/tudatk/cikk0h.htm címen


Varga Csaba

Az új világlátvány

Nyitány

A szemlélő - immár újra tudjuk - nem választható el a szemlélttől. És fordítva. Ezért a szemlélő nem gondolhatja, hogy csak a szemlélt - tőle független - eddigi világlátványaira építhet. Csak három dolgot nem tudunk: a szemlélőt, a szemléltet és kettőjük viszonyát. (Ha pontosak akarnánk lenni, azt kellene mondani: három dolgot/nemdolgot nemtudunk/tudunk: a szemlélőt/nem szemlélőt, a szemléltet/nemszemléltet és mindezek számtalan dimenziójú kölcsönhatásait/kölcsönnemhatásait.) Ez már a korábbi gondolkodások szerint úgy sem érthető. Semmi baj, mert most is tartunk: értünk/nemértünk....

A tanulmány letöltéséhez kattintson ide>>>


Varga Csaba

A globalizáció metafilozófiája

Nyitány

A globális világ és a folyamatos globalizáció értelmezhetetlen, s ráadásul értelmetlen az abszolútum (a felső rendű világ/tudat) és az abszolútum (a közép és alsó világra irányuló) folyamatos teremtése, valamint az ellenkező irányú, alulról felfelé ható, az abszolútum megközelítését célzó emberi önteremtés nélkül. Ez oda-vissza kapcsolat, ám a kiindulópont nem kétséges.....

A tanulmány letöltéséhez kattintson ide>>>


Varga Csaba

Egyesített elmélet: metafilozófia

1. (Új életérzés, új élettudás)

Az "új" életérzés: nincs érvényes jelen. Közeledünk viszont egy boldog szellemi-lelki állapothoz: új univerzális helyzet- és tudatállapot jön létre. Lényegileg nemcsak a csillogó újkapitalizmus önpusztító, hanem a számtalan fénytelen lélek is önemésztő. Nem lehet többé elkenni, elfedni, hogy az új ezredév nyitányán (is) tapasztalt és megfigyelt külső-belső világ zsákutca, tévedés és így folytathatatlan. Nem csak részleteiben, hanem teljességében is.....

A tanulmány letöltéséhez kattintson ide>>>

   
     
 
Kutatók
Kutatócsoport bemutatása

Új tanulmányok
Irodalom
Archívum