Egyesített Elméletek Tudományos konferencia és workshop

magyar

2. Egyesített elmÉletek konferencia
2nd Unified Theories Conference
Program

A konferencia és workshopok helyszíne /
Place of the conference and workshops:
MGYOSZ Székház (702-es terem)
The Hall of the MGYOSZ (Conference Room 702.)
1055 Budapest, Kossuth tér 6-8. /

 

2008. május 16. (péntek) 13 órától: Megnyitó és vitaindító fő előadások / 16th of May 2008 (friday) at 13.00 opening speaches and key not lectures from the world renowned guest scientists.

Megnyitó: Koncz Gábor - HU, a Magyar Kultúra Alapítvány igazgatója
Varga Csaba - HU, a Stratégiakutató Intézet elnöke
Opening by Gábor Koncz - HU, President of the Hungarian Cultural Foundation
Csaba Varga - HU, President of the Institute for Strategic Research

Mark Abadi - GB (moderator): A konferencia házirendje, alapelvei, metodikái és szabályai. A konferencia céljainak és terveinek ismertetése - a meghívott vitaindító előadók bemutatása.
Housing keeping & Lecture about the principles, methodology and rules of conference. What the conference entails and what is the plan for the event - Introduce first Key note

F. Alan Wolf - USA: Vajon megtaláljuk-e Isten elméjét a kvantum-térelméletben?/ Is the Mind of God Found in Quantum Field Theory?

John Hagelin - USA: Vajon az egyesített mező-e a tudat? Egy térelmélet kutató nézőpontja. / Is Consciousness the Unified Field? A Field Theorist's Perspective

Amit Goswami - India - USA: A tudaton belüli tudomány: útban a tudományok egyesítése felé / Science within Consciousness: toward an Integration of all sciences

Uma Krishnamurthy - India - USA (workshop): Kvantum-tudat, teremtés, és az átalakulás/átváltozás jóga pszichológiája / Quantum Consciousness, Creativity, and the yoga psychology of transformation

 

2008. május 17. (szombat) 9 órától 13 óráig téma: Az egyesített fizikaelmélet kidolgozásának folytatása / Constinuation of the development of the Unified theory of physics

Matti Pitkanen - FI: A kvantált topologikus geometria-dinamika alapelvei / Basic Principles of Quantum Topological Geometrodynamics

Richard Amoroso - USA: Az elme és a test kölcsönhatása miként kerekedik felül a határozatlansági reláción / How Mind-Body Interactions Surmount the Uncertainty Principle

Alex Hankey - GB: Ön-megfigyelő kvantum rendszerek: miként lehetséges az egyensúlyból erősen kibillentett, visszacsatolt instabilitások vizsgálatával átfogó megoldást nyújtani az elme/anyag és a test/elme problémájára a makroszkopikus kvantum-koherencia segítségével / Self-Observing Quantum Systems: How far-from-Equilibrium Feedback Instabilities can Offer Comprehensive Solutions to the Mind-Matter and Mind-Body Problems incorporating Macroscopic Quantum Coherence

Bjarne Lorenzen - DK: Gravitációs örvény elmélet, téridő torzió és összehúzódás / Whirlpool gravitation and space-time torsion and contraction

V. G. Kryuk - UR: A elemi részecskék szerkezete és fizikai analógiájuk / Particle Structure And Their Physical Analogue

 

Délutáni témakör: Az egyesített természettudományok és az elme-, valamint a tudatelmélet / Unified natural sciences and the theory of mind and consciousness

Dienes István - HU: A gravitációs holográfiától az élő hologramig, a tudat-holomátrixtól az öntudatos neuronhálóig / From Gravitational Holgraphy to Living Holograms, From Consciousness-Holomatrix to Self-Conscious Neuronetworks

Grandpierre Attila - HU: A fizika, biológia és pszichológia egyesítése egységes természettudománnyá / Unification of physics, biology and psychology into a unified natural science

Alex Kaivarainen - FI: A bivákuum, az anyag-mező dualitás, a virtuális másolatok (replikák) és az elme ciklus egyesített elmélete, mint a paranormális jelenségek háttere / Unified Theory of Bivacuum, Matter-Field Duality, Virtual Replicas and Cycle of Mind, as a Background of Paranormal Phenomena

Szántó Borisz - HU: A 4. típusú Ember. A tudatosulás evolúciója / 4. Type Man. The evolution of apperception

S. Székely Attila - RO: A tudat bio-pszichológiájának paradigmája / The Paradigm of the Biopsychology of Consciousness

S. K. Ramesh - AE (workshop): Az öregedés visszafordításának kvantummechanikája gyakorlati alkalmazáson keresztül / Quantum mechanics of age reversal an evidence based presentation

A konferencián kiállító és jelen lévő magyar tudományos és irodalmi lapok bemutatkozása / Introduction of the scientific and literary journals being present and giving exhibitions on the conference.

 

2008. május 18. (vasárnap) 9 órától 13 óráig téma: Az átfogó élet- és komplex emberelmélet / The unified theory life and the komplex theory of human existence

Peter Gariaev - RU: Rövid bevezetés a hullámgenetikába és lehetséges alkalmazási lehetőségeibe / Brief introduction into WaveGenetics. Its scope and opportunities

Dan Winter - USA: Fraktális terek: A gravitáció oka, tömegteremtés, tudat, szín, boldogság- és a béketeremtés igazi tudománya / Fractal Fields: The CAUSE of Gravity, Mass Creation, Consciousness, Color, Bliss - and The Real Science of Peacemaking

M. El Naschie - SA: Fraktális gravitáció, az aranymetszés és az elemi részek fizikája / Fractal gravitation and the golden ratio in elemetary particle physics

Dmitry Weise - RU: A modern tudományban jelentkező periodikussági problémák pitagoraszi nézőpontja / The Pythagorean View on Problems of Periodicity in Modern Science /

Jakab István - HU: Az élő víz: a víz negyedik halmazállapota / Living water: the fourth condition of water

Ugrin Emese - HU: Tudásváros, mint metatér-fejlesztési kísérlet / Knowledge-city, a research to develop meta-space

Délutáni témakör 14 órától 19 óráig: A vallások és a tudományok egyesített elmélete / The unified theory of religions and sciences

Nádor Judit - HU: Sámánok és szellemek: holisztika és ökológia a gyógyításban (idegen tradíciók tanulságai és integrálásuk lehetőségei) / Shamans and ghosts: holistic and ecology in the healing (lessons of strange traditions and integrating opportunities)

Kamarás István - HU: Járható-e F.Schuon ezoterikus útja az exoterikus vallási térben élők számára / Is the F.Schuon's esoteric way practicable for them living in the exoteric religious field

Tasi István - HU: Az intelligens tervezés elmélete, mint vitatéma és mint a világnézetek közötti szintézis lehetősége / The theory of intelligent planning or creation as the dispute thema and as the chance of synthesis among a lot of ideology

Nikolaj Beldij - UR: A bolygóközi mechanika és technológia az egyéni tudatok működésében / The effect of inter planetary mechanics and technology on the function of individual consciousness

Imi Markos - SE: "J´accuse!" Vádolom a természattudomány felelőtlen tudósait a bűnkcselekményeikért, melyeket az emberiség ellen követtek el az elmúlt száz évben / J´accuse! I accuse all irresponsible scientists within nature science for all crimes against humanity during the past 100 years

Dunkel Nepomuk Norbert - HU koncert / Music Concert

 

2008. május 19. (hétfő) 9 órától 14 óráig a téma: Metaelmélet, metafilozófia / Unified metatheory and metaphilosophy

Varga Csaba - HU: A metafilozófia alkalmazása a társadalomelméletre és a globalizációra / The application of Metaphilosophy in socialtheory and globalisation

Major Gyöngyi - HU: Természettel szembeni mű / Opus contra naturam

Dunkel N. Norbert - HU A zenei preverbalitás és a metatudat összefüggése / Preverbality of music and its connection to metaconsciousness

Bánáti Ferenc - HU: A szükséglet, mint energia / Necessity as energy

Márfai Molnár László - HU: A metatudat tere: a transzcendentalista kultúra / The space of meta-consciousness: the transcendentalist culture

Mezei Tamás - HU: Milyen alapvetés szükséges az egységes metaelméleti nyelv megalkotásához? / What introduction is needed for making a unified metatheory language?

 

Délutáni témakör 15 órától 18 óráig: Két workshop / Afternoon session form 15.00 to 18.00: Two workshops

1. A metafilozófia gömb-könyvének terve és vitája / The spherical-book of the metaphilosopy - Lead by: Dienes István - HU - Varga Csaba - HU

2. Egyesített elméletek nemzetközi társaságának megalapítása / Establishment of the International Unified Theories Association (IUTA) - Lead by: Varga Csaba - HU